TVORBA CENY A PRŮBĚH ZAKÁZKY

Na základě naší zkušenosti jsme se tvorbu cen snažili maximálně zjednodušit tak, aby byla přehledná a srozumitelná.

Za nejdůležitější součást procesu považujeme pravidelná setkávání nad výsledky analýzy a domlouvání se na následných krocích. Stejně tak považujeme za důležité výsledky nejen napsat do textu, ale i prezentovat zadavateli a podrobit je diskuzi.

PRŮBĚH ZAKÁZKY:

1. Úvodní konzultace

Úvodní konzultace je jednání o tom, co zadavatel chce. Velmi často jsou zadání nepříliš konkrétní, což nám jako sociologům vyhovuje, protože potřebujeme určitou míru svobody v analýze, či participaci.

2. Konkrétní návrh

Na základě úvodní konzultace zpracujeme návrh projektu, který obsahuje postup analýzy/participace, metody řešení, časový rámec, cenovou kalkulaci a podobu výstupů. V podrobném itineráři jsou stanoveny i průběžné schůzky a diskuze se zadavatelem nad zjištěnými výstupy.

3. Průběžné schůzky

Průběžné schůzky jsou prezentací naší dosavadní činnosti a itineráře dalšího postupu. V této fázi projektu se občas stane, že analýzovaný problém nebo participativní proces je méně náročný nebo více náročný, že je nutné oslovit jiné aktéry pro spolupráci či pro sběr dat… Stává se to, že oproti úvodnímu a dohodnutému zadání je třeba někam uhnout, zpracovat něco odlišným způsobem. Tuto situaci nelze nikdy dopředu odhadnout, při práci s lidmi a veřejností ji považujeme za normální součást procesu. Zde nastává diskuze se zadavatelem, jak velkou odchylku od původního projektu je schopen akceptovat a proč je třeba jít jinou cestou, než původně plánovanou. Další postup je vždy výsledkem konzultací a dohod se zadavatelem.

4. Výstupy

Text je zásadní částí našich výstupů, je psán sorzumitelnou formou tak, aby odpovídal cílům zadání. Po odevzdání textu má zadavatel vždy možnost žádat úpravy textu tam, kde je pro něho nesrozumitelný, nebo kde se dle něj odchyluje od reality. I zde nastává proces dohod o těchto změnách. Nedílnou součástí výstupů je prezentace jednotlivých závěrů či participativního procesu zadavateli a zúčastněným aktérům. Tato prezentace je diskuzí nad výsledky, nad procesem, nad naší prací.

CENA

550 Kč/hod.

Cena se může lišit v případě požadavku na rychlost zpracování.

Cena se může lišit
u dlouhodobé zakázky.

Jsme plátci DPH.

Nemáme EET.

MAKAI atelier, s.r.o.
nám. Míru 10,
Plzeň 301 00

IČO: 05693888
DIČ: CZ05693888

info@makai-atelier.cz
ida.kaiserova@makai-atelier.cz
petr.matousek@makai-atelier.cz

© 2019 MAKAI-atelier