2018

Louka za školou 

Zadavatel: Městský obvod Plzeň 1 a Pěstuj prostor.

Na tomto projektu jsme spolupracovali s vedením prvního plzeňského obvodu a spolkem Pěstuj prostor.
Jeho předmětem byla sociologická analýza prostoru jednoho z plzeňských sídlištních vnitrobloků a příprava a realizace participativního setkání s jeho obyvateli. Cílem těchto aktivit bylo posoudit architektonické a sociální možnosti řešeného území vnitrobloku z hlediska jeho následného rozvoje, zapojit do příprav projektu veřejnost, zjistit její zkušenost s užíváním území a její preference a podněty k budoucímu rozvoji území. Zadání vyplynulo z politiky Městského obvodu Plzeň 1, který se chce věnovat zlepšení vzhledu a užitných vlastností plochy ve vnitrobloku Hodonínská / Sedlecká / Brněnská, který se nachází na sídlišti Vinice.

Ze sociologického průzkumu vyplynulo, že území vnitrobloku lze rozdělit na tři vzájemně odlišně fungující části (tj. oblasti s odlišným sociálním charakterem a návazně i navrhovaným řešením). Za prvé na území „louky“ – nezastavěné zatravněné plochy o velikosti cca 11 tis. m². Za druhé na území „promenády“ nacházející se podél panelového domu v Hodonínské ulici, který navazuje na dětské hřiště a následně na zelenou plochu a byl řešen v projektu „Pěstuj prostor”. Třetím tématem pak jsou „partery“ v tomto území a jejich využití, které s sebou v podobě večerek přináší různé sociální konflikty. Následně byla připravena participativní diskuse s občany a plán participativního zpracování revitalizace prostoru.

Výsledným výstupem projektu byla brožura, celý text je dostupný ZDE:

METODA

Participativní setkání

Setkání s obyvateli/uživateli prostoru, pro který se zpracovává projekt revitalizace/změny. Smyslem setkání je sběr silných a slabých stránek místa, představ uživatelů o jeho rekonstrukci, funkcích. Dále zjistit neuralgické body - problematické body, které musí být v procesu participace dále řešeny a hodnoty území, které mají být v procesu změny zachovány.  Nedílnou součástí tohoto setkání je představení úředníků a politiků, kteří mají projekt revitalizace v gesci a představení časového rámce projektu změny území.

Anketa

Na webových stránkách zadavatele (městského obvodu) je vyvěšena anketa pro občany o jejich představách využití místa, silných a slabých stránkách apod. Vzhledem k sociologickému zaměření MAKAI - ateliéru je anketa přípravným nástrojem vlastního participačního procesu. Anketa je vyhodnocena před prvním setkáním s občany, výsledky jsou zpracovány sociology a zveřejněny na webových stránkách či v místním zpravodaji.